1. PARTS I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE ContraCtació (des d’ara també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels productes EVA SERRAT BESALÚ, el nom comercial del qual és GUIA COMERCIAL (d’ara en endavant també el prestador), amb domicili social a Avinguda Diagonal, 534, 08006, Barcelona, N.I.F. 47846272Q i mail: sac@guiacomercial.cat, sent titular del lloc web www.guiacomercial.cat, exposa el document contractual que regirà la contractació de serveis a través del lloc web ressenyat.

I de l’altra, l’Usuari - Client (des d’ara l’usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els que té responsabilitat plena d’ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador. GUIA COMERCIAL els ofereix un espai a la web (www.guiacomercial.cat) per oferir els seus serveis. Cada servei ofert disposarà d’una fitxa informativa i la informació del Comerciant. GUIA COMERCIAL davant la venta de serveis de terces no és ni el comprador ni el venedor dels serveis oferts per aquests, si no, un intermediari, i per tan manca de qualsevol tipus de responsabilitat davant el servei ofert pel Comerciant.

AMBDÓS ACCEPTEN el present document que comporta que l’usuari:

 1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
 2. Que és una persona major d’edat i amb capacitat suficient per a contractar.
 3. Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
 4. Que ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol servei ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels usuaris.

El prestador posa a disposició d’aquests l’adreça d’e-mail sac@guiacomercial.cat per a què plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.guiacomercial.cat del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes condicions generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació, amb el fi de millorar el servei ofert. En tot cas, abans de comprar la subscripció han de consultar-se aquestes condicions generals.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en el servei comprat.

GUIA COMERCIAL no es fa responsable de les conseqüències que poguessin resultar d’una utilització inadequada dels serveis a la venda al web.

La responsabilitat civil de GUIA COMERCIAL pels serveis subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat a GUIA COMERCIAL per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels serveis adquirits al web www.guiacomercial.cat, així com a possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés al web, incloent-se pèrdues de dades o altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi al web www.guiacomercial.cat.

GUIA COMERCIAL posa a disposició a través de la seva web una subscripció (trimestral, semestral o anual) per comerciants per tal que aquests puguin oferir els seus serveis i que els usuaris de la web es puguin posar en contacte amb ells mitjançant el xat intern o altres opcions de contacte externes (telèfon, WhatsApp i/o email). La compra de serveis entre els usuaris i els comerciants no es realitza mitjançant la pàgina web.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objectiu regular la relació contractual de prestació de serveis nascuda entre el prestador i l’usuari en el moment en què aquest accepta aquestes condicions de compra durant el procés de contractació online verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la compra de prestació de serveis.

La relació contractual de prestació de serveis comporta l'accés a un servei concret, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web.

2.2 Territori d’aplicació: La botiga virtual de www.guiacomercial.cat està activa per Catalunya.

2.3 Capacitat per a contractar: Per a poder realitzar una subscripció haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per a contractar.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través del web www.guiacomercial.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles al web www.guiacomercial.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: GUIA COMERCIAL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas de què aquests canvis o modificacions s’introduïssin un cop realitzada la contractació, s’aplicaran les condicions vigents a la data en la que es va efectuar la contractació.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEB www.guiacomercial.cat:

3.1 Publicació de preus: Els preus dels serveis són els mostrats per cada un al nostre web www.guiacomercial.cat.

3.2 Informació de serveis: Per a subscriure's l'usuari ha de donar-se d'alta mitjançant el formulari de registre. Realitzada l'alta inicial i cobrat el servei, l'usuari rebrà un email de confirmació.

GUIA COMERCIAL disposa d’una quota trimestral, semestral o anual que permet a l’usuari publicar els seus serveis durant el temps indicat que duri la subscripció i que els interessats es puguin posar en contacte mitjançant el xat intern o qualsevol altre dels mitjançant de comunicació externs. La compra i les condicions de la mateixa, es pactaran entre l’usuari i l’interessat, GUIA COMERCIAL únicament posa a la seva disposició una plataforma per tal que es puguin posar en contacte.

La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, en la nostra pàgina web o la facilitada a Vostè constitueix una invitació a fer una compra. Els continguts de www.guiacomercial.cat estan en constant renovació i actualització per a oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. Totes les informacions contractuals presents en www.guiacomercial.cat es mostren en llengua catalana (català) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma.

3.3 Dret a donar-se de baixa de la subscripció: L'usuari podrà cancel·lar la condició de subscrit, deixant de pagar la quota anual o contactant amb l’email .

En cas que l’usuari vulgui donar-se de baixa abans de finalitzar el temps de servei contractat no se li retornaran els diners del temps no consumit.

3.4  Gestió de l'alta: L'inici de la subscripció comença quan 

3.5 Frau: Si GUIA COMERCIAL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari, per a poder accedir els serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides.

L’usuari haurà de seleccionar un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà escollir com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bones costums.

S’informa que de conformitat amb l’exigit per  l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos una vegada seleccionat el servei:

 1. Escollit el servei, haurà de clicar a la pestanya de finalitzar per a realitzar la comanda. Al clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).
 2. Per a poder realitzar la compra, s’haurà de complimentar un formulari de recollida de dades (en el que haurà d’acceptar la Política de privacitat. Una vegada complimentat aquest, rebrà a la direcció de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació.
  Han de revisar-se els controls d’spam i de correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verificar sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.
 3. Un cop registrat, apareixerà una casella de verificació que haurà de marcar donat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i la Política de privacitat.
 4. Per a finalitzar el procés, haurà de clicar el botó Finalitzar/Pagar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà a l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, data de contractació del servei comprat.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error a l’adreça indicada o a qualsevol altre punt, l’usuari ho podrà modificar des de la seva àrea privada..

Davant qualsevol dubte, pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.guiacomercial.cat.  

GUIA COMERCIAL proporcionarà Atenció al Client de manera GRATUÏTA a través del nostre Email de contacte sac@guiacomercial.cat,  si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l'usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular d'aquest.

5. CONFIRMACIÓ DE L’ALTA:

Una vegada finalitzada l'alta i rebut el pagament, GUIA COMERCIAL t'enviarà un email de conformació de l'alta.

És responsabilitat de l'usuari, validar que les dades aportades són les correctes. En el procediment de compra, es donarà l'opció de revisar que les dades emplenades són els correctes abans de generar l'alta. Una vegada feta l’alta, es podran modificar les dades de l’àrea privada de l’usuari.

6. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga www.guiacomercial.cat inclouen l’IVA vigent en el moment de la compra. Tots els preus que consten al web són vàlids i s’expressaran en la moneda Euro (€).

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el disposat a l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, la prestació dels serveis s’entendrà localitzada al territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment.

L’usuari disposa de la factura de subscripció, a la seva àrea privada.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre i quan la comanda hagi sigut registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per a determinar si aquesta comanda està o no subjecta a promoció.

7. FORMES de PAGAMENT:

7.1. Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del nº de la targeta al formulari corresponent. L’operació es formalitza en el moment de realitzar la comanda. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els que s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert per el seu banc, a través de comerç electrònic segur ("Verified by Visa" i "MasterCard SecureCode"). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi sigut autoritzat pel seu banc o caixa.

S’utilitza el sistema anomenat SSL (Secure Sockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat de la mateixa.

7.2. Bizum: l’usuari ha de tenir un compte bancari a Espanya amb qualsevol de les entitats que ofereixen el servei i un número de telèfon mòbil. La operació es formalitza des del banc de l’usuari indicant el número de telèfon del beneficiari i utilitzant el número de comanda com a referència del pagament.

8. DRET DE DESISTIMENT:

8.1 Dret de desistiment: En virtut de l'article 16.a) de la DIRECTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 d'octubre de 2011 sobre els drets dels consumidors, per la qual es modifiquen la Directiva 93/13/CEE del Consell i la Directiva 1999/44/CE del Parlament Europeu i del Consell i es deroguen la Directiva 85/577/CEE del Consell i la Directiva 97/7/CE del Parlament Europeu i del Consell, quan l'usuari s'hagi donat d'alta, l'execució del servei ha iniciat, per tant, perd el dret de desistiment.

8.2 Cancel·lació: L'usuari pot donar-se de baixa al finalitzar el període contractat deixant de pagar la quota o enviant un email a sac@guiacomercial.cat. Fins que no finalitzi el període contractat, fins i tot havent-se donat de baixa, l'usuari gaudirà dels avantatges com a subscriptor fins que el període de subscripció finalitzi.

9. FORÇA MAJOR

El prestador no serà responsable per qualsevol incompliment degut a circumstàncies imprevistes o per causes fora del control de GUIA COMERCIAL, incloent-hi, però no limitat als casos de força major, disturbis, embargaments, actes d'autoritats civils o militars, incendis, inundacions, accidents, vagues, tancaments patronals o l'escassetat de transport, instal·lacions, combustible, energia, mà d'obra o materials.

En cas de demora, GUIA COMERCIAL pot ser excusat de les prestacions, en la mesura en què es retardi o impedeixi per aquestes causes, i durant tot el període de temps en qüestió.

10. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES:

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

11. RECLAMACIONS:

Qualsevol reclamació que l’Usuari consideri oportuna serà atesa en la menor brevetat possible, podent-se realitzar en les següents direccions de contacte:

Postal: EVA SERRAT BESALÚ, Avinguda Diagonal, 534, 08006, Barcelona.

Mail: sac@guiacomercial.cat

En cas de reclamació o disputa de qualsevol naturalesa, GUIA COMERCIAL i l’Usuari es comprometen a intentar resoldre la queixa o conflicte amigablement.

Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)

Conforme a l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d’accés gratuït per a la resolució de conflictes online entre l’Usuari i el prestador, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d’un tercer, anomenat Organisme de Resolució de Litigis, que actua d’intermediari entre ambdós. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb ambdues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si no és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU) o de l’usuari (si és considerat com a consumidor a efectes del TRLGDCU).

13. NORMATIVA APLICABLE:

Les presents Condicions Generals estan subjectes al disposat a:

Normativa europea que regula el comerç electrònic:

 • Directiva 97/7/CE relativa a la protecció dels consumidors en matèria de contractes a distància (Directiva de ventes a distància);
 • Directiva 2000/31/CE relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior (Directiva sobre el comerç electrònic).

Normativa espanyola:

14. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï els seus comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar- a través del nostre formulari de contacte o escrivint-nos a sac@guiacomercial.cat.

WhatsApp

Cookies

EVA SERRAT BESALÚ utilitza cookies pròpies (necessàries) i de tercers per analitzar el trànsit. A més, compartim informació sobre l'ús que faci del lloc web amb els nostres partners d'anàlisi web, els quals poden combinar-la amb una altra informació que els hagi proporcionat o que hagin recopilat a partir de l'ús que hagi fet dels seus serveis.

Acceptar totes | Acceptar seleccionades | Refusar les cookies | Política de cookies

Necessàries | Estadístiques | Cookies utilitzades
Nom Proveïdor Utilitat Caducitat Categoria
PHPSESSID www.guiacomercial.cat Identificador associat a la sessió de l'usuari. Utilitzat per conservar l'estat de l'usuari durant la navegació a la web Sessió Necessàries
cookie-config www.guiacomercial.cat Desa la configuració de les cookies 1 mes Necessàries
_ga Google Analytics Usada per identificar l'usuari. 2 anys Estadístiques
_ga_* Google Analytics S'utilitza per conservar l'estat de la sessió. 2 anys Estadístiques